Privaatsus­tingimused

Abiteenuste osutamisega seoses kogub ja töötleb RedGo Estonia isikuandmeid nende inimeste kohta kes abi vajavad ja\või tellivad.

Käesolev lehekülg kirjeldab isikuandmete töötlemist ja edastamist.


Teave ja eesmärk

Me kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid:

Nimi
Asukoht
Kontaktandmed
Kõnesalvestused
Sõiduki registreerimisnumber ja tehasetähis (kuni on seotud kontakti ja/või nimega).

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärkideks on:

Tegeliku abi osutamine
Lepingujärgsete kohustuste täitmine teenuse finantseerijate ees
Teenuse kvaliteedi kontroll
Seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmine ning ametivõimude otsuste ning juhiste täitmine, näiteks:

Dokumenteerimise nõuete täitmine
Isikuandmete töötlemise põhimõtete ning õigusliku aluse täitmine
Tehniliste ja organisatsiooniliste turvameetmete juurdutamine ning haldamine, seal hulgas lubamatu ligipääsu piiramine, pahavara leviku piiramine, arvutisüsteemide ja kommunikatsioonisüsteemide vastaste rünnakute tõkestamine.
Tuvastatud või kahtlustatavate andmelekete uurimine ning sellistest ametivõimude teavitamine
Andmesubjektide ja teiste teostatud päringute ning kaebuste menetlemine
Ametivõimude tehtud päringute ning uurimiste käsitlemine
Andmesubjektide ning kolmandate osapoolte vaheliste erimeelsuste haldamine

Teie isikuandmeid ei jagata, müüda ega avalikustata muul juhul kui käesoleva privaatsuspoliitikaga sätestatud juhtudel.
 
Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud individuaalsete otsuste tegemiseks ega profileerimiseks.


Isikuandmeid kogutakse andmesubjektidelt ning andmesubjektidega seotud ettevõtetelt.


Eelnevalt loetletud isikuandmete kogumise seaduslikuks aluseks on:

Õigustatud ärihuvi lepingujärgsete kohustuste täitmiseks klientide, nagu kindlustustettevõtted, sõidukite maaletoojad ja müüjad, partnerettevõtted ning rahvusvahelised partnerettevõtted, ees.

Arveldusest tulenevate seadusandlusega määratud kohustuste täitmine

Isikuandmete kogumine lõpptarbijalt toimub teenuse osutamise eesmärgil. Lõpptarbijal ei ole kohustust oma isikuandmeid meile esitada, kuid nende mitte esitamisel võib võimalus abi osutada, olla piiratud või võimatu.


Isikuandmete avaldamine
Isikuandmeid jagatakse abi osutamiseks ning lepingujärgsete kohustuste täitmiseks vajalikul määral järgnevate osapooltega:

RedGo kontserni ettevõtete ning nende töötajatega
Meie koostööpartneritega Eestis ja välismaal, kes meie nimel konkreetses piirkonnas abi osutavad
Remondiettevõtetega
Kindlustusseltsidega
Rendiettevõtetega, juhtumite puhul kus klient vajab asendussõidukit
Teiste teenuseosutajatega, tulenevalt konkreetsetest abivajadustest
Audiitoritega
Ametiasutustega, seadusandlusest tulenevatel juhtudel ning ulatuses

Juhul kui töötlemine toimub teilt saadud nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta, mis ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõttu toimunud töötlemist.


Isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa liitu või Euroopa liidu majanduspiirkonda paiknevale koostööpartnerile toimub juhul, kui lõpptarbija tellib abi vastavas riigis, selles ulatuses mis on vajalik abi osutamiseks.


Isikuandmeid säilitatakse nii kaua kuni neid vajatakse eelnevalt loetletud ülesannete täitmiseks, kuid mitte kauem kui 13 kuud, välja arvatud juhul, kui pikem säilitusaeg ei tulene seadusandlusest.


Andmesubjektil on õigus, seadusandlusest tulenevas ulatuses, muu hulgas saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete kohta, paluda ebatäpsete andmete korrigeerimist, paluda isikuandmete kustutamist, paluda isikuandmete töötlemise piiramist, vaidlustada isikuandmete töötlemist, sh. automatiseeritud töötlemist.

Samuti on õigus esitada kaebus järelvalveasutusele Datatilsynet.


Küsimuste või kommentaaride puhul, mis puudutavad Teie andmete töötlemist või kui soovite rakendada muid seadusandlusest tulenevaid isikuandmetega seonduvaid õiguseid, palume kontakteerida aadressil andmekaitse@falckautoabi.ee või meie andmekaitseametnikuga dpo@falck.com


RedGo Estonia
Laki 11
12915 Tallinn
Eesti